شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اعمال برخی از پیشنهادهای پژوهشگران مرکز مطالعات شما در سند توسعه کمی و کیفی زیارت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

با توجه به نهایی شدن مراحل تولید سند توسعه کمی و کیفی زیارت ، برخی از پیشنهادهای پژوهشگران مرکز مطالعات شما در این سند اعمال شد.

گفتنی است این پیشنهادها بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی بوده و جایگزین پیشنهادهای موجود در سند خواهد شد .

به عنوان مثال در سند مذکور ، رویکرد اعمال دید مستقیم به منظر حرم مطهر به عنوان یکی از سیاستها دیده شده بود که با دلایل فنی ارائه شده توسط پژوهشگران مرکز مطالعات شما ، مولفین سند متقاعد شدند که بهبود دید و سکانس بندی دید ومنظر به حرم مطهر به دیدگاه معماری اسلامی نزدیکتر از ایجاد دائمی دید مستقیم میباشد.