شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

Mosque and Islamic Centre

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

http://www.cfmoller.com/imgintra/Mosque-and-Islamic-Centre-C-F-Moeller--img-11006-w1200-h900.jpg

In the course of history, European and Islamic architecture have enriched and influenced each other, resulting in beautiful, refined and well-thought-out works. In continuation of this tradition, C.F. Møller has designed a modernistic mosque with many elements drawn from Islamic architecture.

The landmark of the complex will be a 30-metre-tall minaret in a calligraphic form. A square courtyard area with tiles laid in an ingenious geometric pattern forms the building's heart and arrivals area. The prayer hall has room for 800 people, but the construction is flexible, with walls that can be lowered and doors leading onto the courtyard, so that the entire area will be capable of holding a total of 2,000 persons.

Running water, light, gardens, calligraphy and ornamentation provide functional and decorative layers which add further contributions to the Mosque and Islamic Centre.

در طول تاریخ، معماری اروپایی و اسلامی غنی شده و بر یکدیگر تأثیر گذاشته است، و نتیجه کارهای زیبا، و برآمده از تفکر است. در ادامه این سنت، C.F. مولر یک مسجد مدرنیستی با عناصر بسیاری از معماری اسلامی طراحی کرده است.

نقطه عطف این مجموعه مناره 30 متری در یک شکل قلم خوشنویسی است. یک منطقه حیاط مربع با کاشی هایی که در یک الگوی هندسی هوشمند قرار گرفته، منطقه قلب و ورودی ساختمان را تشکیل می دهد. سالن نمازخانه دارای اتاق برای 800 نفر است، اما ساخت و ساز انعطاف پذیر است، با دیوار هایی که می توان آنها را پایین آورد و درب ها را به حیاط منتهی می شود، به طوری که کل منطقه بتواند مجموعا 2000 نفر را نگه دارد.

در حال اجرا آب، نور، باغ، خوشنویسی و تزئینات، لایه های کاربردی و تزئینی را فراهم می کنند که به مرکز مسجد و اسلامی افزوده می شود.(طرح این پروزه مربوط به سال 2007 است).