شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

Islamic influences inspire exhibition centre in China

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

http://uk.phaidon.com/resource/yinghin.jpg

When it comes to local architectural styles, the designers of the Ningxia Exhibition Centre had plenty to draw on. The museum is planned for Yinchuan, the 2m-strong capital of Ningxia in the far north-west of China. In fact it’s so far north that it rubs up against Inner Mongolia.

Ningxia – sparsely-populated and mostly desert - is an autonomous region for the Chinese-speaking Hui people, China’s Muslim minority of which there are just shy of 10m across the republic. It was from this group’s heritage that the centre’s architects, Sure, drew its inspiration. “We broke through conventional museum design, taking into consideration the history and the culture of this city,” says Sure, which stands for Sustainable Urban Regeneration and Eco-Architecture.

The practice, which was set up in London in 2006, explains its design thinking. “Our first idea was to use West Xia Helan stone, and using some traditional Chinese techniques we started to work with the stone to create the Islamic pattern. The history of Yinchuan, the tradition of the Chinese Art Stone and the Muslim culture were fused in the design of the Yinchuan Exhibition Centre. It will become a landmark and will be the starting point of the China and Arab Axis; furthermore, Yinchuan is the historical mission of China's bridge to the Arab world.”

طراحان مرکز نمایشگاه نینگشیا هنگامی با الهام از سبک های معماری محلی  به اندازه کافی جذابیت ایجاد کردند. این موزه برای Yinchuan، پایتخت 2 میلیون نفری Ningxia در شمال غرب چین برنامه ریزی شده است.
Ningxia - کم جمعیت و اغلب بیابان - یک منطقه مستقل برای مردم چینی هویی، اقلیت مسلمان چین است . میراث فرهنگی این گروه بود که معماران را به خود جلب کرد. Sure می گوید: "ما با در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ این شهر در ضمن توجه به بازسازی زیست محیطی و محیط زیست معماری طراحی کرده ایم.
درباره این تمرین، که در لندن در سال 2006 آغاز شد می توان  توضیح داد: "اولین ایده  این بود که از سنگ West Xia Helan استفاده شود و با استفاده از تکنیک های چینی سنتی شروع به کار با سنگ برای ایجاد الگوی اسلامی شد. تاریخ یینچوان، سنت هنری چینی چینی و فرهنگ مسلمان در طراحی مرکز نمایشگاه یینچوان متصل شده است. این یک نقطه عطف خواهد بود و نقطه شروع محور چین و عرب خواهد بود؛ علاوه بر این، یینچوان ماموریت تاریخی پل چینی در جهان عرب است. "