حضور نمایندگان فنی اعتاب علوی ، کاظمی و عسگریین در دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه

چاپ

http://hajj.ir/cache/2/attach/201903/227874_2907944544_800_450.jpg