گنجینه هنر ایرانی اسلامی حتی به فوتبال هم رسید

چاپ

صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

گنجینه هنر ایرانی اسلامی ، مرزی برای خلاقیت نمیشناسد. در تصویری که مشاهده میکنید گره چینی برگرفته از تزیینات معماری ایرانی اسلامی را روی توپ فوتبال میبینید... طراحان با پایبندی به آموزه ها و گنجینه عظیم هنر ایرانی اسلامی می توانند حرفهای زیادی برای مخاطبان امروز داشته باشند...