استقبال از استفتائات تخصصی شهرسازی مراجع

چاپ

با درج بخش نخست استفتائات تخصصی شهرسازی از مراجع و رهبر معظم انقلاب  ، نگاه ها معطوف به سایت مرکز مطالعات شما شده است . و رتبه این خبر در مجموعه اخبار سایت IIUA.IR  مرتبا در حال بهبود است. تا کنون خبرگزاری هایی مانندبولتن نیوز، تی نیوز ، مشرق نیوز؛ انتخاب نیوز ، ایران فردا ، بخشهایی از این خبر را انعکاس داده اند. در این میان انعکاس امانتدارانه سایت مشرق قابل تقدیر و سپاس است.