سند پیشنهادی مرکز زیر نگاه تشکلها

چاپ

سند پیشنهادی مرکز مطالعات شما ، برای گرایش به شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی  مشهد ، پایتخت فرهنگی 2017 جهان اسلام در جلسه تشکلهای مردمی پایتخت فرهنگی بررسی شد. در این نشست که نمایندگانی از شورای اسلامی شهر مشهد ؛ و چندین تشکل دانشجویی، مذهبی ، صنفی و تخصصی حضور داشتند.گزینه های مختلفی برای ساختار میزبانی مشهد در سال مذکور بررسی شد.