کرونا باعث نیمه تعطیل شدن حرمهای مقدس شده است.

چاپ

Image result for تعطیلی مسجد الحرام

Corona has half-closed the holy shrines.
جعل كورونا الأضرحة المقدسة نصف مغلقة.