انتقال پادگان ارتش از مشهد،فرصتی ارزان فروخته شده

چاپ


بنام خدا

 

طی روزهای گذشته با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری  ایران، 400 هکتار از اراضی ذیقیمت شهری مشهد  که سالها در اختیار نیروهای مسلح بود و با توسعه شهر ، مدتها بود در میان بافت شهری تبدیل به مانعی برای توسعه شهری شده بود ، بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری مشهد ، تعیین تکلیف شد. انتقال پادگانها از میان بافتهای شهری امری است که قریب به 15 سال است در دستور کار مشترک نیروهای مسلح و مدیریت های محلی قراردارد. و بعضا به دلیل ناآشنایی نیروهای مسلح به ابعادفنی ، حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی این پروژه ها از سویی ، و نگاه سوداگرانه و کوتاه مدت مدیران شهری از سوی دیگر ، تبعاتی را برای رشد شهر ها موجب شده است.

هنوز هیچ نقشه ای از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری منتشر نشده است و متن مذاکرات جلسه نیز رسانه ای نشده است اما گزینه ی پیشنهادی شهرداری ، که به خلاف روال حرفه ای ، توسط هیچ مشاوری تهیه نشده بود و صرفا ترسیم مقدماتی و فاقد خصوصیتهای یک مگاپروژه ی طراحی شهری بود، گزینه ای بوده است که از مجاری رسمی به دبیرخانه مذکور واصل شده است .

در مقابل گزینه ای که توسط مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس تهیه شده بود با توجه به نقش بزرگ مالک بودن آستان قدس رضوی ، با در نظر گرفتن پتانسیل های زمینهای متعلق به آستان قدس رضوی در حاشیه خیابان کوهسنگی مشهد ، توانسته بود با

-ایجاد ارتباطی بین خیابان کوهسنگی با فرودگاه مشهد

-ایجاد پارکی با شکوه و بزرگ ا زحاشیه ی کوهسنگی تا اراضی اصطلاحا آبشار ، که می توانست یکی از بهترین فضاهای سبز شهری پیوسته ایران باشد

-ایجاد ساختار محله محور ، پیاده محور و بدون غلیه ماشین ،

-تامین دسترسی سلسله مراتبی ا زطریق طراحی شریانی های درجه یک و درجه دو و گره زدن بافت پادگان به بافت شهر از طریق خیابانهای کوهسنگی و شهدای مدافع سلامت

-تاثیر پذیری مثبت از مصوبه ی سال 1397 شورای عالی درباره همین زمین

-حفظ فضای سبز موجود که بعضا برخی درختان آن قریب به چنددهه قدمت دارد

امکان ترقی اقتصادی و اجتماعی زمینهای پادگان را فراهم آورد. برآورد می شود درآمد اقتصادی مالکان زمین یعنی ارتش و آستان قدس در گزینه ی پیشنهادی شهرداری حدود 8000 میلیارد تومان خواهد بود در حالی که همین درآمد در گزینه یپیشنهادی مشاور  معماری و شهرسازی آستان قدس، بالغ بر 32000 میلیارد تومان می شد. علاوه بر این که درآمد شهرداری نیز بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری تابعی از اصطلاحا پی و کای محلات نامجو و عدل خمینی خواهد بود در حالی که در طرح پیشنهادی مشاور آستان قدس ، در آمد شهرداری نیز بر اساس قیمتی که تابعی از قیمت پی و کای خیابان کوهسنگی -که ا زگرانترین خیابانهای مشهد بشمار می رود- محاسبه میشد و حداقل 3 تا 4 برابر درآمد حاصل از طرح پیشنهادی شهرداری میشد. این ضرر و طرح آن از سوی شهرداری آنهم در مقطعی که چندین ماه است اساسا کرسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به عنوان مهمترین مدعی این پروژه خالی و بلاتصدی است، کمی و بلکه بسیار باعث تعجب  و تاسف است که شهرداری خود را از دهها هزار میلیارد تومان درآمد محروم کرده است .

متاسفانه تاکید طرح شهرداری بر صرف اتصال معابر بین دو محله ی نامجو و عدل خمینی ، باعث خواهد شد بافت متوسط این دو محله در داخل پادگان هم به زودی تکرار شده و مانع رشد و ارتقای محلات مجاور ا ز جمله نامجو و عدل خمینی خواهد شد و آینده ی این محلات را نیز دچار رکورد و تنزل قیمت و کیفیت خواهد نمود. این درحالی است که در طرح پیشنهادی آستان قدس، قطعات بزرگ در محلات پیشنهادی داخل پادگان پتانسیل بلندمرتبه سازی داشته و با توجه به عبور مسیری ا زکوهسنگی به فرودگاه ، می توانست جاذب سرمایه ی سرریز اقتصاد صنعت ساختمان از کوهسنگی به داخل بافت گردد و باعث ارمغان آوردن ثروت ، کار ، اشتغال و رونق برای اهالی مجاور یعنی محلات نامجو و عدل خمینی میشد.