شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اعضای نگاه از نخستین خانه دارای معماری ایر انی اسلامی بازدید کردند.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تعدادی از اعضای جنبش نگاه ، صبح امروز از پروزه نخستین خانه دارای معماری ایرانی اسلامی بازدید کردند.