شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

معماری ، نماد تمدن اسلامی/Architecture, a symbol of Islamic civilization/العمارة رمز الحضارة الإسلامية

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

معماری ، مهمترین نماد و تبلور تمدن اسلامی است. تا آنجا که حتی بسته بندی نبات متبرک حرم مطهر امام رضا علیه السلام با طرح تزیینات معماری اسلامی ایرانی تزیین میشود تا باورپذیرتر باشد و برای زائر آشنا تر به نظر برسد. این اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به معماری ایرانی اسلامی و سرمایه اجتماعی آن نزد زائر را بیشتر نشان میدهد. خوب است مسوولین امر متوجه این نقش ویژه برای معماری ایرانی اسلامی باشند. این معماری حلقه واسط گفتگو بین زائر -از هر نژاد و ملیتی و هر فرقه ای - و شخص زیارت شونده است.

Architecture is the most important symbol and manifestation of Islamic civilization. To the extent that even the packaging of the holy plant of the Holy Shrine of Imam Reza, peace be upon him, is decorated with the design of Iranian Islamic architectural decorations, so that it is more believable and seems more familiar to the pilgrim. This shows the importance and necessity of paying more attention to Iranian Islamic architecture and its social capital among pilgrims. It is good that the authorities should realize this special role for Islamic Iranian architecture. This architecture is the intermediary link between the pilgrim - of any race, nationality and sect - and the pilgrim.

العمارة هي أهم رمز ومظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية. لدرجة أنه حتى تغليف نبات الحرم المقدس للإمام الرضا عليه السلام مزين بتصميم الزخارف المعمارية الإسلامية الإيرانية ، بحيث يكون أكثر تصديقًا ويبدو مألوفًا أكثر للحاج. وهذا يوضح أهمية وضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للعمارة الإسلامية الإيرانية ورأسمالها الاجتماعي بين الحجاج. من الجيد أن تدرك السلطات هذا الدور الخاص للعمارة الإسلامية الإيرانية. هذه العمارة هي الرابط الوسيط بين الحاج - من أي عرق وجنسية وطائفة - والحاج.