شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

دیدار استاندار خراسان رضوی با جمعی از مهندسان معمار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شب گذشته، شنبه اول اردیبهشت 1403 شمسی، به مناسبت روز معمار، استاندار خراسان رضوی با تعدادی از معماران، شهرسازان و متخصصان مرمت، دیدار کرد. از معماران پیشکسوت دکتر افضلیان و مهندس احمدی، و از مدرسان دانشگاه ها، دکتر محسنی، دکتر رضوانی، دکتر کامل نیا، رئیس دانشکده معماری دانشگاه فردوسی، دکتر مومن آبادی رئیس دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دکتر ایوانی از دانشگاه پیام نور، دکتر استادی، و از مشاوران دکتر تاتاری، و مهندس فقیه نیا  و از مراکز مطالعاتی دکتر عرفان از مرکز تحقیقات شما، از جمله مدعوین این جلسه بودند.
نقد وضعیت آموزش معماری، وضعیت امضا فروشی، وضعیت سیما و منظر، و فقدان جایگاه مناسب برای معماران و شهرسازان در نهادهای استانی و شهری از مهمترین انتقادات مطرح شده بود.
پیشنهاد تاسیس نظام معماری در سطح استان بصورت منفک از نظام مهندسی، راهبری صادرات خدمات معماری به آسیای میانه، تاسیس شورای توسعه مشهد، و استفاده از معماران در نگرش تمدنی به ابنیه تاریخی در حال تخریب در سطح استان و تعریف عملیات مرمتی برای توسعه گردشگری با هدف ایجاد اشتغال پایدار در سطح روستاها و شهرها، و مراجعه به توان مهندسان معمار در استان برای طراحی معماری پروژه های نهضت ملی مسکن از مهمترین راهکارهای عملیاتی مطرح شده در جلسه دیشب با سردار نظری و دکتر خدایی معاون عمرانی استاندار بود.